Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

ZUS IWA do końca stycznia

0
Podziel się:

Do końca stycznia część płatników powinna złożyć druk zawierający dane, które posłużą do ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS IWA do końca stycznia

Do końca stycznia część płatników powinna złożyć druk zawierający dane, które posłużą do ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje określonymi sankcjami, w tym podwyższeniem obciążeń składkowych.

Kto składa informację?

Obowiązek złożenia druku ZUS IWA spoczywa na pracodawcach, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku oraz co najmniej jeden dzień w styczniu danego roku,
    • w roku poprzedzającym złożenie druku zgłaszali do wspomnianego ubezpieczenia przynajmniej 10 osób,
    • w dniu 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja byli wpisani do rejestru REGON.

ZOBACZ TAKŻE:
Do końca stycznia składamy ZUS IWANieprzerwane zgłoszenie w ZUS, jako płatnika składek wypadkowych oznacza sytuację, gdy w każdym z miesięcy roku objętego informacją pracodawca zgłaszał do tego ubezpieczenia przynajmniej jedną osobę. Oznacza to, że deklaracji ZUS IWA nie muszą składać np. firmy powstałe w trakcie roku objętego informacją.

_ Przykład _

_ Pracodawca rozpoczął działalność z początkiem lutego 2006 r. Do poszczególnych ubezpieczeń, w tym wypadkowego, zostało zgłoszonych 12 osób. Stan załogi nie zmieniał się w trakcie roku. _

_ Ten pracodawca nie musi składać deklaracji ZUS IWA za 2006 r., ponieważ nie był nieprzerwanie zgłoszony w ZUS jako płatnik w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Zgłoszenie nastąpiło dopiero z dniem 1 lutego. _

_ ** _
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych, warunkującą objęcie obowiązkiem złożenia druku, wyjaśnia art. 28 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Obliczając liczbę ubezpieczonych, należy podzielić sumę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę miesięcy, kiedy pracodawca był zgłoszony w ZUS, jako płatnik składek. W opisywanej sytuacji będzie to zawsze 12 miesięcy. W przypadku krótszego okresu, pracodawca nie jest bowiem zobligowany do składania deklaracji.

W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć ZUS IWA?

Formularz ZUS IWA (z danymi za rok poprzedzający) należy złożyć do 31 stycznia bieżącego roku. Dokument z danymi dotyczącymi roku 2006 powinien być przekazany do ZUS najpóźniej do 31 stycznia 2007 r.

Jeżeli płatnik popełnił błąd i musi skorygować dane, obowiązuje go termin 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o nich z organu rentowego. Jeśli konieczność korekty wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

  • w decyzji - płatnik powinien złożyć korygujący dokument w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
    • podczas kontroli - termin ten wynosi 30 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego.

Uwaga!

Kopie deklaracji, jak i jej korekty powinny być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich przesłania do organu rentowego.

Dane przekazywane do ZUS

Wzór formularza ZUS IWA zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2001 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). W dokumencie tym płatnik zamieszcza informacje dotyczące m.in. liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jak również zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Podaje ponadto swoje dane identyfikacyjne, rodzaj prowadzonej działalności według PKD, liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz dane adresowe.

Należy pamiętać, że deklaracja zawsze obejmuje dane z poprzedniego roku kalendarzowego.

_ Przykład _

_ Pod koniec grudnia 2006 r. w zakładzie zdarzył się wypadek przy pracy. Zdarzenie to zostało jednak zarejestrowane w rejestrze wypadków dopiero na początku stycznia 2007 r. _

_ Oznacza to, że w deklaracji ZUS IWA składanej za 2006 r. wypadku tego nie należy uwzględniać. Natomiast znajdzie on odzwierciedlenie w druku składanym za 2007 r. _

Jakie kary grożą płatnikom?

Ważne jest prawidłowe wypełnienie, a przede wszystkim podanie prawidłowych danych mających wpływ na wysokość składki wypadkowej. Jeżeli w wyniku przekazania nieprawidłowych informacji nastąpi zaniżenie stopy procentowej składki, ZUS wyda decyzję ustalającą ją na poziomie odpowiadającym 150% stopy obliczonej według właściwych danych. Podwyższona stopa obowiązuje przez cały rok składkowy. Z podobną sankcją muszą liczyć się płatnicy, którzy - będąc do tego zobowiązanymi - nie złożą druku ZUS IWA.

_ Podstawa prawna: _

  • _ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2001 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). _
wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)