Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Aviva Investors SFIO Dużych Spółek
Inwestycje funduszu: Aviva Investors SFIO Dużych Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w akcje dużych spółek wchodzących w skład indeksu WIG30. Aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie (od 60%) aktywów w akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Investors SFIO Dużych Spółek -3,59% -1,00% -0,98% +27,14% -13,07% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.