AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
AXA Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: AXA Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe i JU funduszy dłużnych (do 20% aktywów w pojedynczy instrument). Inwestuje (do 20%) aktywów w instrumenty udziałowe i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestujących (od 70%) w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe. Akcje oraz warranty subskrypcyjne stanowią (do 20%) aktywów. (80%) Aktywów nominowanych w walutach obcych. Inwestuje instrumenty pochodne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Obligacji Korporacyjnych +0,11% +0,32% +0,76% +2,14% +1,11% +1,98% +2,70% +3,76%
Prowizje pobierane przez fundusz: AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 2,00 %
5000,00 20000,00 PLN 1,50 %
20000,00 50000,00 PLN 1,25 %
50000,00 100000,00 PLN 1,00 %
100000,00 200000,00 PLN 0,70 %
200000,00 500000,00 PLN 0,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,30 %
1000000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 20000,00 PLN -
20000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.