PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU Akcji Polskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogą stanowić łącznie mniej niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W tym udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę za granicą, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów Subfunduszu.
Minimalna wpłata 1000 zł lub 1000 euro
Opłata za zarządzanie 3%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Akcji Polskich +2,75% +5,80% +9,96% +15,17% +28,55% -28,25% -27,14% -36,71%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.