Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Superfund Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w JU i tytuły funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, JU funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne i weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Akcji +2,70% +4,23% +19,54% -5,10% -6,03% -12,85% -17,91% -24,31%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.