Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Superfund GoldFuture
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Superfund Green One, tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Sicav, instrumenty finansowe, JU funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund GoldFuture -2,60% -8,05% -15,52% -5,81% +11,93% +28,76% +46,24% +8,12%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.