Notowania

CWPE: strona spółki
10.10.2018, 12:43

CWP Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż powziął informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie działającego na wniosek wierzyciela Spółki – Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. (dalej Wierzyciel) o: - wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Emitentowi na wniosek Wierzyciela tytułem należności głównej w kwocie 205 009,64 zł - wszczęciu egzekucji z nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty. Zawiadomienie dotyczy wszczęcia egzekucji z nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WR10/00055729/0.
W związku z prowadzonymi rozmowami z potencjalnym inwestorem zainteresowanym przejęciem Spółki oraz chęcią całkowitej spłaty zadłużenia Spółka wystąpiła do Wierzyciela z prośba o wstrzymanie egzekucji z ww. nieruchomości oraz złożyła skargę na postepowanie komornika wnioskując o uchylenie zaskarżonej czynności w postaci wszczęcia egzekucji oraz wstrzymanie dokonania dalszych czynności przez komornika. Spółka będzie na bieżąco informować o dalszym rozwoju sprawy.

Inne komunikaty