Notowania

CWPE: strona spółki
12.07.2019, 19:18

CWP Finalizacja zmian właścicielskich w spółce Ceres Managment sp. z o.o.Finalizacja zmian właścicielskich w spółce Ceres Managment sp. z o.o.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 11 lipca 2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta transakcja kupna 100% udziałów spółki Ceres Managment sp. z o.o. przez spółkę D-Vortex sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka Ceres Management sp. z o.o. posiada 49,41% akcji uprawniających do 66,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym, po zrealizowaniu transakcji nabycia udziałów w spółce Ceres Management sp. z o.o., spółka D-Vortex sp. z o.o. zamierza: 1) poddać spółkę Ceres Management sp. z o.o. i jej spółki zależne, w tym Emitenta i jego Grupę Kapitałową, restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, której celem będzie zawarcie porozumień ze wszystkimi wierzycielami i doprowadzenie do umorzenia, rozłożenia na raty, konwersji na akcje (udziały), zamiany na wierzytelności lub spłaty całości zadłużenia; 2) opracować wieloletnią strategię rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i wprowadzić nowe dochodowe usługi np. związane z doradztwem gospodarczym i pozyskiwaniem dotacji w zakresie ochrony klimatu; 3) wnieść do Spółki znaczący majątek w postaci nieruchomości i/lub wierzytelności, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej.

Inne komunikaty