Notowania

CWPE: strona spółki
11.07.2019, 21:11

CWP Zakończenie procesu due dilligence

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Ceres Management sp. z o.o. zawiadomienie, że spółka D-Vortex sp. z o.o. zakończyła procedurę badania due dilligence spółki Ceres Management sp. z o.o. oraz wszystkich spółek zależnych,
w tym Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Spółka Ceres Management sp. z o.o. posiada 49,41% akcji uprawniających do 66,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto Prezesem Zarządu spółka Ceres Management sp. z o.o. oraz jej głównym udziałowcem jest Pan Rafał Czerkawski pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W wyniku przeprowadzonego badania due dilligence spółka D-Vortex sp. z o.o. (KRS: 0000590517) wyraziła zainteresowanie zakupem wszystkich udziałów w spółce Ceres Management sp. z o.o. i złożyła stosowaną ofertę zakupu. Zarząd Ceres Management sp. z o.o. poinformował Emitenta, iż oferta kupną została przyjęta i strony podejmą czynności zmierzające do sfinalizowania transakcji. W związku z powyższym, po zrealizowaniu transakcji nabycia udziałów w spółce Ceres Management sp. z o.o., spółka D-Vortex sp. z o.o. zamierza: 1) poddać spółkę Ceres Management sp. z o.o. i jej spółki zależne, w tym Emitenta i jego Grupę Kapitałową, restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, której celem będzie zawarcie porozumień ze wszystkimi wierzycielami i doprowadzenie do umorzenia, rozłożenia na raty, konwersji na akcje (udziały), zamiany na wierzytelności lub spłaty całości zadłużenia; 2) opracować wieloletnią strategię rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i wprowadzić nowe dochodowe usługi np. związane z doradztwem gospodarczym i pozyskiwaniem dotacji w zakresie ochrony klimatu; 3) wnieść do Spółki znaczący majątek w postaci nieruchomości i/lub wierzytelności, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej.

Inne komunikaty