Notowania

ELZAB: strona spółki
11.10.2018, 17:25

ELZ Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB, które odbyło się w dniu 11.10. 2018 r.: COMP S.A. z siedzibą w Warszawie: liczba głosów 12.320.439 % głosów na NZWZ w dniu 11.10 2018 r. - 97,88 % % głosów w ogólnej liczbie głosów - 75,66% Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB uczestniczyli akcjonariusze dysponujący ogółem 12.586.891 głosami. Ogólna liczba głosów wynosi - 16.282.930 Ogólna liczba akcji wynosi - 16.137.050 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(...)

Inne komunikaty