Notowania

ELZAB: strona spółki
14.12.2018, 18:02

ELZ Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14.12 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo") o nastepującej tresci:
Działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki ELZAB S.A z siedzibą w Zabrzu. Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 11.12.2018 r. od ALTUS TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi ("Transakcja"). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 1 059 503, które stanowią 6,57% kapitału zakładowego Spólki oraz uprawniają do 1 059 503 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,51% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 454 184 akcje Spółki, które stanowiły 2,81% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniały do 454 184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowiło 2,79 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 513 687 akcji Spółki, które stanowią 9,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 513 687 głosówa na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 9,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Towarzystwo informuje, że : -Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, -Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy, -Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w zwiazku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 16 137 050. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 16 282 930.

Inne komunikaty