Trwa ładowanie...
bEqWrkGJ

Notowania

GNB ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia (połączenia) akcji Banku (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego).
Powyższa decyzja Zarządu Banku została podjęta z uwagi na fakt, że średni kurs akcji Banku w czwartym kwartale 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,50 zł i, według przewidywań Emitenta, akcje Banku zostaną w dniu 21 grudnia 2018 r. zakwalifikowane do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 1387/2013 Zarządu GPW z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego lista alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą jedyną przesłanką kwalifikacji danej spółki do segmentu listy alertów GPW jest kurs akcji, którego średnia wartość w okresie weryfikacji (trzy miesiące kalendarzowe) ukształtuje się na poziomie poniżej 0,50 zł. W ocenie Emitenta przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji Emitenta wynosić będzie co najmniej 0,50 zł będzie wystarczającym działaniem, aby w chwili jego zakończenia Bank przestał być kwalifikowany do segmentu listy alertów GPW. W opinii Zarządu Banku obserwowany spadek notowań i utrzymywanie się go na poziomach mogących skutkować kwalifikacją do segmentu listy alertów GPW był pochodną zewnętrznych i niezależnych od Banku wydarzeń, które miały miejsce w listopadzie b.r. i nie były związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, o czym Emitent wielokrotnie informował. O dalszych istotnych decyzjach i działaniach w przedmiotowym zakresie Bank będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Inne komunikaty

bEqWrkHr