Notowania

HRL Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym warunkowej umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości (dalej „Umowa przedwstępna”) tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kamienicy mieszkalnej o powierzchni użytkowej 508,62 m2, położonej w Katowicach, na działce o numerze ewidencyjnym 1122/59,o łącznej powierzchni 912 m2 (słownie: dziewięćset dwanaście metrów kwadratowych) przy ulicy Grodowej 25, obręb ewidencyjny Janów(dalej: „Nieruchomość”).
Na mocy Umowy, Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Emitenta Nieruchomości, za cenę łączną w kwocie1.500.000,00 zł netto oraz do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości do dnia 30 marca 2019 roku. W związku z zawarciem Umowy, Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Sprzedającego w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku kwoty 400.000,00 zł tytułem zaliczki, która zostanie zaliczona na poczet ceny Nieruchomości. Celem nabycia Nieruchomości jest zaadoptowanie lokali znajdujących się w budynku pod działalność 6 luksusowych apartamentów na wynajem krótkoterminowy wraz z dostępem do atrakcyjnej infrastruktury, a cała nieruchomość, pełnić będzie funkcję aparthotelu. Inwestycja realizowana przez Emitenta w zakresie nabycia Nieruchomości, zostanie sfinansowana z: środków własnych oraz środków pozyskanych w ramach emisji obligacji.

Inne komunikaty