Notowania

ELZAB: strona spółki
25.01.2019, 15:47

ELZ Harmonogram raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. ELZAB 1, niniejszym informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2019:
Rozszerzone raporty kwartalne skonsolidowane: Raport za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 r. Raport za III kwartał 2019 roku - 15 listopada 2019 r. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2018 rok: Raport roczny za 2018 rok – 29 marca 2019 r. Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2019 roku: Raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 17 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. a także na podstawie § 62 ust. 1. i 3 niniejszego Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty