Notowania

BIOERG: strona spółki
30.01.2019, 19:46

BER Harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd spółki pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1. Raporty roczne: - Raport roczny za rok obrotowy 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r. 2. Raporty kwartalne: - Raport kwartalny I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że: - Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku ani za drugi kwartał 2019 r. (na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia). Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Inne komunikaty