Notowania

PMPG: strona spółki
8.02.2019, 16:04

PGM Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 8 lutego 2019 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.
DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 8 lutego 2019 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1021 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 7,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,83 zł. W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 26421 akcji własnych o wartości nominalnej 7,00 zł każda, które stanowią 0,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,25% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku. Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać: a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub b) odsprzedane. Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-25
PGM Nabycie akcji własnych
1,40
0,00
2019-06-24
PGM Nabycie akcji własnych
1,40
0,00
2019-06-21
PGM Nabycie akcji własnych
1,40
0,00
2019-06-18
PGM Nabycie akcji własnych
1,40
0,00
2019-06-18
PGM Nabycie akcji własnych
1,40
0,00
2019-06-14
PGM Nabycie akcji własnych
1,53
0,00
2019-06-13
PGM Nabycie akcji własnych
1,54
-0,65
2019-06-12
PGM Nabycie akcji własnych
1,50
+2,67
2019-06-11
PGM Nabycie akcji własnych
1,48
+1,35
2019-06-11
PGM Nabycie akcji własnych
1,48
-0,68