Notowania

HRL Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 24 stycznia 2019 roku (dot. zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości), informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowę zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kamienicy mieszkalnej o powierzchni użytkowej 508,62 m2, położonej w Katowicach, na działce o numerze ewidencyjnym 1122/59,o łącznej powierzchni 912 m2 (słownie: dziewięćset dwanaście metrów kwadratowych) przy ulicy Grodowej 25, obręb ewidencyjny Janów (dalej: "Nieruchomość")
Na mocy Umowy sprzedający sprzedał na rzecz Emitenta Nieruchomości za cenę łączną w kwocie 1.500.000,00 zł, a cała cena sprzedaży ma zostać uregulowana przez Emitenta na rzecz sprzedającego do dnia 31 grudnia 2019 roku. W zakresie zapłaty ceny Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 §1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z postanowieniami umowy wydanie Nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy.

Inne komunikaty