Notowania

HRL Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej na kwotę 15.560.000,00 zł przez spółkę zależną od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o.

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku (dot. zawiązania oraz rejestracji Spółki zależnej od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o .) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, tj. Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka zależna”) pozyskała informację o pozytywnej decyzji z banku w zakresie udzielenia kredytu na realizacje inwestycji obejmującej zakup nieruchomości o charakterze hotelowo – usługowym, położonej w Katowicach (dalej: „Nieruchomość”).
Wysokość przyznanego finansowania obejmuje kwotę 15.560.000,00 PLN ( słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a zgodnie z wydaną decyzją okres spłaty kredytu został ustalony na okres 180 miesięcy. Wykorzystanie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 29 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez bank, kredyt przyznany Spółce zależnej zostanie zabezpieczony w szczególności w następujący sposób: a) poprzez wystawienie przez Spółkę zależną weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) poprzez udzielenie bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego oraz pomocniczego Spółki zależnej, c) poprzez dokonanie cesji wierzytelności z umów najmu lokali usługowych Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia cesji do wiadomości przez najemców d) poprzez udzielenie poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem notarialnym o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, e) poprzez ustanowienie hipoteki umownej łącznej na Nieruchomości w wysokości 160% kwoty kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w kwocie nie niższej niż określonej w wycenie dokonanej przez bank, f) poprzez ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szopienickiej 50/2, której właścicielem jest Emitent w wysokości 160% kwoty kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w kwocie nie niższej niż określonej w wycenie dokonanej przez Bank, g) poprzez ustanowienie hipoteki umownej łączna ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Czechowa 7/2, której właścicielem jest Emitent, w wysokości 160% kwoty kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w kwocie nie niższej niż określonej w wycenie dokonanej przez Bank. Ponadto, jednym z warunków zawarcia umowy kredytowej jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej do kwoty nie mniejszej niż 6.000.000 zł. W konsekwencji, celem realizacji przedmiotowego warunku, Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej podejmie uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustanowienia nowych udziałów, a Emitent jako jedyny wspólnik Spółki zależnej zobowiąże się do wniesienia wkładu do Spółki w wysokości nie mniejszej niż 5.990.000 zł. Pozyskanie pozytywnej decyzji kredytowej umożliwi Spółce zależnej realizację inwestycji związanej z Nieruchomością, o której Emitent informował raporcie bieżącym ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku. O ewentualnych zmianach ww. informacji Emitent będzie informował w ramach stosownych raportów bieżących.

Inne komunikaty