Notowania

HRL Realizacja inwestycji przez spółkę zależną oraz zmiany w zakresie zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku (dot. zawiązania oraz rejestracji Spółki zależnej od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o .) informuje, iż w związku z planowaną realizacją przez spółkę zależną od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka zależna”) inwestycji obejmującej zakup nieruchomości o charakterze hotelowo - usługowym, położonej w Katowicach (dalej: "Nieruchomość") w dniu dzisiejszym doszło do rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży ww. Nieruchomości dotychczas zawartej pomiędzy sprzedającym a Emitentem oraz doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości bezpośrednio pomiędzy Spółką zależną a sprzedającym (dalej: „Umowa”).
Na mocy Umowy, sprzedający zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Spółki zależnej Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1286 ha zabudowanej dwoma pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 829 m2, położonej w dzielnicy Śródmieście – Załęże za cenę łączną w kwocie 19.450.000 zł, a Spółka zależna zobowiązała się do zakupu Nieruchomości za wskazaną cenę, w stanie wolnym od wszelkich niezaakceptowanych obciążeń, roszczeń osób trzecich oraz w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu opisanego w Umowie oraz zawarcia umowy przyrzeczonej zakupu Nieruchomości do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W związku z zawarciem Umowy, Spółka zależna była zobowiązana do zapłaty na rzecz sprzedającego kwoty 400.000 zł tytułem zadatku na poczet ceny zakupu Nieruchomości. Mając na uwadze, iż poprzednio umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta przez Emitenta, który dokonał płatności zadatku w ww. wysokości, Emitent informuje, iż przedmiotowa kwota wpłacona przez Emitenta na rzecz sprzedającego, na mocy porozumienia stron, została zaliczona jako zadatek na poczet zawartej Umowy do którego do zapłaty zobowiązany była Spółka zależna. W konsekwencji, Spółka zależna będzie zobowiązana do zwrotu ww. kwoty na rzecz Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy, zapłata pozostałej części ceny zakupu Nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej zakupu Nieruchomości, a Spółka zależna w umowie przyrzeczonej zobowiązał się poddać rygorowi egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt. 4 KPC.

Inne komunikaty