Notowania

ELZAB: strona spółki
29.03.2019, 17:36

ELZ Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.03.2019 r., podjął
uchwałę, na podstawie której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 r., w wysokości 812 812,43 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy osiemset dwanaście złotych, 43/100) w całości z kapitału zapasowego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki ELZAB o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii na temat rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Inne komunikaty