Notowania

INPRO: strona spółki
4.04.2019, 11:31

INP Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 04.04.2019 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 22.03.2019 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00287857/0 hipoteki na aktywach INPRO SA, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków: SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu („SGB”), Kaszubski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wejherowie („KBS”), oba banki zwane dalej łącznie „Bankiem”, na podstawie umowy kredytu obrotowego nr OBRKK/7/2018/74478 z dnia 10.08.2018 r. do kwoty 16.300.000,00 zł.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10.08.2018 r. Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00287857/0 i dotyczy: ustanowionej hipoteki umownej na zasadzie równego pierwszeństwa do kwoty 18.600.000,00 zł na rzecz SGB Bank SA i do kwoty 5.850.000,00 zł na rzecz Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, zabezpieczającej zapłatę kwoty należności głównej oraz należności ubocznych wynikających z umowy kredytu nr OBRKK/7/2018/74478 z dnia 10.08.2018 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GD1G/00287857/0. Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Spółki wynosi 2.456.220,37 zł (grunt) i z racji wartości hipoteki oraz z uwagi na przejrzystość raportowania Spółka przekazuje niniejszy raport. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Na ustanowienie powyższej hipoteki była wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty