Notowania

INPRO: strona spółki
16.04.2019, 12:37

INP Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za akcję.
Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą Zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach. Jednocześnie takowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy, po powzięciu przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie, zostanie przedstawiona do oceny Radzie Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty