Notowania

ERS: strona spółki
26.04.2019, 14:00

ERS Złożenie do Sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

W nawiązaniu do raportu ESPI 5/2019 r. Zarząd EUROSYSTEM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26.04.2019 roku złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Sądu Gospodarczego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (Wniosek) na podstawie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 978 z późń. zm.). Emitent zawnioskował o przeprowadzenie restrukturyzacji w trybie przyspieszonego postępowania układowego. Najistotniejszym zdarzeniem, które miało znaczący wpływ na obecne problemy Spółki jest w szczególności brak płatności za wykonane prace ze strony spółki Geomar S.A. z siedzibą w Szczecinie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 1/2019. Powyższe zdarzenie miało znaczący wpływ na zachwianie bieżącej płynności Spółki, co przy jednocześnie wysokich kosztach stałych prowadzonej działalności gospodarczej skutkowało powstaniem zadłużenia wobec podwykonawców oraz dostawców Spółki. Zarząd Emitenta podkreśla, iż celem złożonego Wniosku jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją.

Inne komunikaty