Notowania

ERS: strona spółki
30.09.2019, 15:08

ERS Odstąpienie od umowy przez powiat krotoszyński

Zarząd Spółki Eurosystem S.A. z siedzibą Gorzowie („Wykonawca”, „Spółka”, Emitent”) przekazuje informację poufną dotyczącą powzięcia w dniu 30.09.2019 r. informacji o odstąpieniu od Umowy („Umowa”) zamówienia publicznego z dnia 27.03.2018 r. nr Or. 97/2018 w ramach postępowania Or.272.24.2017 przez Powiat Krotoszyński („Zamawiający”). W dniu 27.03.2018 r. Spółka Eurosystem S.A. podpisała Umowę z Powiatem Krotoszyńskim. Przedmiotem Umowy było wykonanie prac geodezyjnych na obszarze powiatu krotoszyńskiego. Wartość Umowy wynosiła 1,6 mln PLN netto + VAT. Termin realizacji po zmianach spowodowanych aneksami 1 i 2 był ustalony na 30 września 2019 roku. Emitent informuje, że powyższa Umowa nie była raportowania raportem bieżącym ESPI. Umowa nie została zaklasyfikowana jako informacja poufna ponieważ zdaniem Zarządu Spółki w momencie jej zawierania kwota Umowy była zbyt niska w stosunki do skali prowadzonej działalności i nie miałaby wpływu na cenę akcji Spółki. Z uwagi na toczące się postępowania restrukturyzacyjne w Spółce oraz zmniejszenie skali działalności powyższa Umowa została zakwalifikowana jako Umowa istotna. W dniu 30.09.0219 r. Zarząd Spółki Eurosystem powziął informację o odstąpieniu od Umowy przez Powiat Krotoszyński. Powodem odstąpienia od Umowy podanym przez Zamawiającego są naruszenia Wykonawcy w zakresie postanowień Umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także braku posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego potencjału kadrowego i finansowego, co w związku z wszczętym postępowaniem naprawczym, przekłada się na brak możliwości kontaktu z pracownikami Wykonawcy i w efekcie braku możliwości przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu operatu geodezyjnego w formie analogowej i cyfrowej zgodnie z Umową. Zarząd Spółki kwestionuje przyczyny podane przez Zamawiającego. W związku z odstąpieniem od Umowy przez Powiat Krotoszyński, wobec oparcia w znacznej części planu naprawczego na planowanych przychodach z tego kontraktu, Zarząd Emitenta rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki o czym Spółka poinformuje raportem bieżącym.

Inne komunikaty