Notowania

INPRO: strona spółki
14.05.2019, 12:27

INP Uchwała Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd INPRO SA ("Spółka") w ślad za raportem bieżącym nr 9/2019 informuje, iż w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę nr 4/2019 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2018.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd INPRO SA wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2018 rok w kwocie 10.010.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2018 w kwocie 19.146.510,76 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych 76/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 16 sierpnia 2019 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 30 sierpnia 2019 roku. Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty