Notowania

INPRO: strona spółki
16.05.2019, 13:24

INP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA

Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO SA oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO SA, a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zarząd INPRO SA ("Spółka") zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ"), które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

Załączniki

Inne komunikaty