Notowania

ELZAB: strona spółki
24.05.2019, 21:31

ELZ Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego

W nawiązaniu do jednostkowego raportu rocznego Spółki ELZAB S.A oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 marca 2019 r., Zarząd ELZAB S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji do Sprawozdania z działalności w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5 lit. h-l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jednocześnie Spółka informuje, że wprowadzone zmiany, nie mają żadnego wpływu na wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach firmy audytorskiej, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 29 marca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty