Notowania

NEWAG: strona spółki
13.09.2019, 12:41

NWG Zawarcie umowy na dostawę zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Umowa”), której przedmiotem jest dostawa przez Spółkę na rzecz Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) czterech spalinowych zespołów trakcyjnych ("ZT").
Umowa przyznaje Zamawiającemu prawo skorzystania z opcji zamówienia kolejnych dwóch ZT. Dostawy ZT będą wykonywane w latach 2020-2021 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Wartość Umowy wynosi 77 200 000,00 zł netto. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych dwóch ZT łączna wartość Umowy wyniesie 115.800.000,00 zł netto. Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony ZT na okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla poszczególnych komponentów wskazanych w Umowie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % wartości Umowy brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie ZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowach zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych do 15 % wartości brutto Umowy z uwzględnieniem opcji. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych. Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieuzyskania przez Zamawiającego przed upływem 2 miesięcy od zawarcia Umowy, dofinansowania na zakup Pojazdów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej. Zamawiający, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, o którym mowa zdaniu poprzednim, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od jej podpisania albo – w przypadku otrzymania przedmiotowego dofinansowania przed podpisaniem Umowy - w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności o uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu ze skutkiem wyłączającym możliwość zaistnienia warunku rozwiązującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony traktować będą Umowę jako zawartą bez zastrzeżonego warunku. Wedle wiedzy Spółki Zamawiający podpisał w/w umowę na dofinansowanie, co sprawia, że w ocenie Spółki ryzyko ziszczenia się w/w warunku rozwiązującego jest niewielkie. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty