Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
28.05.2024, 15:45

NWG Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 maja 2024 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Nowym Sączu, (dalej jako „ZWZ”) następujących spraw:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. (dalej jako „Wniosek”). W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje się nowe dwa punkty, o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 14 i 15, natomiast dotychczasowy punkt 14 otrzymuje numer 16. Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowane projekty uchwał ZWZ, uwzględniające projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza wraz z Wnioskiem, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późń. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty