Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
17.05.2024, 17:26

NWG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-17    
 
 
  NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  33-300 Nowy Sącz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wyspiańskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@newag.pl www.newag.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7340009400 490490757  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO01.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów223 368275 98451 69258 714 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej12 90139 9792 9868 505 
 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem11 22132 4492 5976 903 
 Zysk ( strata ) netto14 75025 9473 4135 520 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)24 51150 8795 67210 824 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-184 8147 455-42 7701 586 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 168-4 701-4 204-1 000 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 239-30 701-2 370-6 531 
 Przepływy pieniężne netto, razem-213 221-27 947-49 344-5 946 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,330,580,080,12 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN31.03.202431.12.202331.03.2023  
 Aktywa razem1 780 9221 731 0211 430 976  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Zyski zatrzymane720 107703 093635 857  
 Kapitał z aktualizacji wyceny85 50787 85287 775  
 Kapitał udziałów niekontrolujących202121255  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania963 856928 705695 839  
 Zobowiązania długoterminowe126 543126 359129 038  
 Zobowiązania krótkoterminowe837 313802 346566 801  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję w zł18,1617,8316,34  
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR31.03.202431.12.202331.03.2023  
 Aktywa razem414 081398 119306 058  
 Kapitał podstawowy2 6162 5872 406  
 Zyski zatrzymane167 432161 705135 998  
 Kapitał z aktualizacji wyceny19 88120 20518 773  
 Kapitał udziałów niekontrolujących472855  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania224 106213 594148 827  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN01.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów221 508271 30851 26257 719 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej11 13828 3712 5786 036 
 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem2 04512 8864732 741 
 Zysk ( strata ) netto6 9849 6081 6162 044 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)20 02436 6804 6347 803 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-227 765-5 237-52 710-1 114 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 123-4 514-1 880-960 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej30 900-18 0067 151-3 831 
 Przepływy pieniężne netto, razem-204 988-27 757-47 439-5 905 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,160,210,040,04 
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN31.03.202431.12.202331.03.2023  
 Aktywa razem1 996 3111 945 7361 658 655  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Kapitał zapasowy414 027404 698372 973  
 Kapitał z aktualizacji wyceny85 50787 85287 775  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 485 5271 441 9361 186 657  
 Zobowiązania długoterminowe84 00082 79383 095  
 Zobowiązania krótkoterminowe1 401 5271 359 1431 103 562  
 Liczba akcji (w szt.)45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11,3511,210,49  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR31.03.202431.12.202331.03.2023  
 Aktywa razem464 161447 501354 755  
 Kapitał podstawowy2 6162 5872 406  
 Kapitał zapasowy96 26593 07779 772  
 Kapitał z aktualizacji wyceny19 88120 20518 773  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania345 399331 632253 803  
 Zobowiązania długoterminowe19 53119 04217 772  
 Zobowiązania krótkoterminowe325 868312 590236 031  
 Liczba akcji (w szt.)45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)2,642,582,24  
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="2">Przeliczenia dokonano wg: </font> </p> <p> <font size="2">a) poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w wg &#347;redniego kursu NBP na dzie&#324; bilansowy tj. na dzie&#324;: </font><br><font size="2">31.03.2024 &#8211; 4,3009 tabela 064/A/NBP/2024 </font><br><font size="2">31.12.2023 &#8211; 4,3480 tabela 251/A/NBP/2023</font><br><font size="2">31.03.2023 &#8211; 4,6755 tabela 064/A/NBP/2023</font><br><font size="2">b) poszczeg&#243;lne pozycje skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wg kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca danego okresu sprawozdawczego tj.: </font><br><font size="2">w okresie od 01.01.2024 do 31.03.2024 - 4,3211</font><br><font size="2">w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 - 4,7005 </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 
 SZ.pdfPozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-17Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu  
 2024-05-17Bogdan BorekWiceprezes Zarządu  
 2024-05-17Józef MichalikWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty