Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
20.05.2024, 17:33

NWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2024 r., na godz. 11:00, w Nowym Sączu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 (budynek biurowy pełniący funkcję siedziby Zarządu Spółki).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał z uzasadnieniem oraz dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późń. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty