Notowania

NEWAG: strona spółki
17.09.2019, 11:18

NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka w konsorcjum ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu (łącznie jako „Konsorcjum”) zawarły umowę z PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Konsorcjum na rzecz PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) 31 lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Dostawy Lokomotyw zostaną wykonywane w latach 2019-2022 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Wartość Umowy wynosi 518 905 112,06 PLN netto. Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % wartości Umowy brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Konsorcjum udzieli gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotyw. Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Konsorcjum w razie opóźnienia w dostawach Lokomotyw, nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Umowa przewiduje ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia umownego netto. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty