Notowania

NEWAG: strona spółki
25.09.2019, 14:44

NWG Zawarcie umów na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z RAIL CAPITAL PARTNERS sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ramową umowę sprzedaży i ramową umowę serwisowania (łącznie jako „Umowy Ramowe”).
Przedmiotem Umów Ramowych jest określenie warunków sprzedaży i serwisowania przez Spółkę na rzecz RAIL CAPITAL PARTNERS sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Zamawiający”) lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”). Umowy Ramowe zostały zawarte na okres dziesięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny dziesięcioletni okres. Spółka udzieli gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotyw. Spółka wniesie gwarancje dobrego wykonania umów sprzedaży zawieranych na podstawie Umów Ramowych w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Lokomotywy w wysokości 15% ceny Lokomotywy na cały okres produkcji Lokomotywy aż do czasu wydania jej Zamawiającemu. Umowy Ramowe przewidują kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie opóźnienia w dostawach Lokomotyw, nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, z zastrzeżeniem, że Umowy Ramowe przewidują ograniczenia kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowach Ramowych kar umownych. W przypadku gdy Zamawiający zamówi co najmniej 30 Lokomotyw, Spółka zobowiązana będzie do powstrzymania się od sprzedaży Lokomotyw przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z Grupy NEWAG świadczącym usługi dzierżawy taboru szynowego przez okres 3 lat od zawarcia Umów Ramowych. Jednocześnie z Umowami Ramowymi, działając na ich podstawie, Spółka zawarła z Zamawiającym pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami serwisowania (łącznie jako „Umowy Indywidualne”). Przedmiotem Umów Indywidualnych jest sprzedaży przez Spółkę na rzecz Zamawiającego łącznie pięciu Lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres dziesięciu lat. Dostawy Lokomotyw objętych Umowami Indywidualnymi zostaną wykonane w roku 2020 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Szacunkowa wartość Umów Indywidualnych wynosi 77 760 000,00 zł netto, z czego około 5 % stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu Lokomotyw. Ponadto Umowy Indywidualne przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4. W pozostałym zakresie warunki Umów Ramowych i Umów Indywidualnych nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty