Notowania

RAFAKO: strona spółki
30.12.2019, 18:59

RFK Rewizja wyników finansowych Emitenta i spółki realizującej Projekt Jaworzno.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Kontrakt”) oraz w nawiązaniu do raportu nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., informującego o zawarciu aneksu nr 7 do Kontraktu na warunkach opisanych w ww. raporcie bieżącym Emitenta nr 32/2019 z dnia 17 października 2019 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu przez podmiot zależny Emitenta – spółkę pod firmą E003B7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu („SPV”) rewizji budżetu na realizację projektu realizowanego na podstawie Kontraktu, w związku z zawarciem aneksu nr 7 do Kontraktu, która to rewizja wykazała że SPV poniesie w 2019 roku stratę finansową za cały rok obrotowy w prognozowanej kwocie ok. 155,8 mln PLN. Wskazana strata w wyniku finansowym SPV za rok 2019 wynika z przedłużenia terminu realizacji projektu realizowanego na podstawie Kontraktu. W związku z powyższym, Emitent informuje, iż zamierza dokonać szacunków wpływu wyżej wskazanej straty na wynik finansowy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obrotowy.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że pogorszenie prognozowanych wyników ma bezpośredni związek z wydłużeniem terminu realizacji kontraktu sformalizowanym w aneksie nr 7 do Kontraktu. W toku negocjacji Emitent uzyskał ponad 30% wnioskowanej kwoty, która miała pokryć koszty wydłużenia Kontraktu. Emitent jednocześnie informuje, że rozpoczęte zostały prace i analizy mające na celu ograniczenie szacowanego negatywnego wyniku. Działania te, będą przede wszystkim polegały na dochodzeniu roszczeń z tytułu nadzwyczajnego wzrostu cen od spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („Zamawiający”), o których Emitent informował w raporcie 25/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w kwocie nie niższej niż 67.800.000 PLN, oszacowaniu i dochodzeniu roszczeń od podwykonawców oraz szeregiem procesów optymalizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów dokończenia kontraktu w tym także znaczącego obniżania kosztów stałych SPV. W związku z istniejącym na rynku konsensusem dotyczącym około 8% marży na Kontrakcie, Emitent informuje, że powyższy szacunek budżetu obniża planowaną marżę na Kontrakcie do około 5%.

Inne komunikaty