Notowania

RAFAMET: strona spółki
23.01.2020, 10:45

RAF Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd RAFAMET S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2020 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r., - za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r., 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 11 września 2020 r., 3. Raport roczny za 2019 r. – 8 kwietnia 2020 r., 4. Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 8 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z powyższym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. Działając na podstawie § 62 ust. 3 Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową. Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty