Notowania

RAFAMET: strona spółki
17.02.2020, 11:41

RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15) Aneks nr 10 z dnia 13.02.2020 r. do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelowego nie uległa zmianie i wynosi 15.000.000,00 zł.
Na podstawie zawartego aneksu zmianie ulega końcowy okres spłaty kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przypada na dzień 15.02.2022 r. Oprocentowanie kredytu, jak również wysokość pobieranych przez Bank prowizji, ustalone zostały w oparciu o ceny rynkowe. Zabezpieczenie linii kredytowej wielocelowej stanowi: - hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 18.000 tys. zł, - poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty