Trwa ładowanie...
bCZqhGQB

Notowania

SOHODEV: strona spółki
12.05.2020, 13:42

SHD Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie informacji pobranej ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości, powziął wiedzę, iż w dniu 07 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.
Na mocy wpisu obniżenia kapitału do rejestru przedsiębiorców, umorzeniu uległo łącznie 6.116.208 (słownie: sześć milionów sto szesnaście tysięcy dwieście osiem) akcji serii E Spółki. Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.753.011,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych i 10/100) i dzieli się na 27.530.111 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307; 2) 11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038; 3) 521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878 4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121; 5) 7.534.767 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 7.534.767.” Na dzień opublikowania raportu Spółka nie posiada akcji własnych. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bCZqhGRj