Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SOHODEV: strona spółki
30.01.2024, 20:05

SHD RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlainnych emitentów  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-10-01do2023-09-30  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-01-30    
 
 
  SOHO DEVELOPMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SOHO DEVELOPMENT Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-048 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Smocza 27  
  (ulica) (numer)  
  882 040 320    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@sohodevelopment.pl www.sohodevelopment.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5261029318 010964606  
  (NIP)  (REGON)  
  259400MBZQH0OSBYDM16 0000019468  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody ze sprzedaży19,0044,004,009,00 
 Koszt własny sprzedaży0,00-14,000,00-3,00 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży19,0030,004,006,00 
 Koszty sprzedaży0,000,000,000,00 
 Koszty ogólnego zarządu-2 065,00-4 295,00-448,00-919,00 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-2 046,00-4 265,00-444,00-912,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 214,00-4 742,00-481,00-1 014,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 342,009 440,00-291,002 019,00 
 Zysk (strata) netto za okres-1 337,009 503,00-290,002 033,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 524,00-7 381,00-331,00-1 579,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 625,0039 299,00-1 656,008 407,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-84,00-20 333,00-18,00-4 350,00 
 Aktywa trwałe8 623,0028,001 860,006,00 
 Aktywa obrotowe5 140,0015 974,001 109,003 413,00 
 Kapitał własny Emitenta12 889,0014 226,002 780,003 039,00 
 Zobowiązania długoterminowe103,005,0022,001,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe771,001 771,00166,00378,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,600,660,130,14 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,060,37-0,010,08 
 Liczba akcji na dzień bilansowy21 539 897,0021 539 897,0021 539 897,0021 539 897,00 
 Średnia ważona liczba akcji21 539 897,0025 456 575,0021 539 897,0025 456 575,00 
 
 Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta. Liczba akcji wynosiła 21.539.897 na dzień 30.09.2023 i 30.09.2022 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji Emitenta w okresie. Średnia ważona liczba akcji wynosiła 21.539.897 za okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. i 25.456.575 za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji własnych. Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,6356 / EURO na 30 września 2023 r. oraz 4,6806 zł / EURO na 30 września 2022 r.),  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,6052 / EURO za 12 miesięcy 2022-2023 r. oraz 4,6747 zł / EURO za 12 miesięcy 2021 - 2022 r.). 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_Prezesa_SD_SA_2023-09-30_pl.xhtmlList Prezesa SD SA do Akcjonariuszy 
 List_Prezesa_SD_SA_2023-09-30_pl.xhtml.xadesList Prezesa SD SA do Akcjonariuszy 
 Osw_Zarz_SD_audyt_2023-09-30_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu SD SA w sprawie audytora SD SA 
 Osw_Zarz_SD_audyt_2023-09-30_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu SD SA w sprawie audytora SD SA 
 Osw_Zarz_SD_praw_SF_2023-09-30_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu SD SA w sprawie zgodności sprawozdań SD SA 
 Osw_Zarz_SD_praw_SF_2023-09-30_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu SD SA w sprawie zgodności sprawozdań SD SA 
 Ocena_RN_SD_Spr_2023-09-30_pl.xhtmlOcena RN SD SA dotycząca sprawozdań 
 Osw_RN_SD_KA_SF_2023-09-30_pl.xhtmlOświadczenie RN SD SA dotycząca Komitetu Audytu 
 SD_SA_SF_ROCZNE_2023-09-30_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe SD SA 2022-2023 
 SD_SA_SF_ROCZNE_2023-09-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Finansowe SD SA 2022-2023 
 SZ_SD_SA_ROCZNE_2023-09-30_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu SD SA 2022-2023 
 SZ_SD_SA_ROCZNE_2023-09-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu SD SA 2022-2023 
 S_z_B_SOHO_2023-09-30_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SD SA 2022-2023 
 S_z_B_SOHO_2023-09-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SD SA 2022-2023 

Załączniki

Inne komunikaty