Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SOHODEV: strona spółki
29.02.2024, 16:08

SHD Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlainnych emitentów  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-10-01 do 2023-12-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-29    
 
 
  SOHO DEVELOPMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SOHO DEVELOPMENT Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-048 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Smocza 27  
  (ulica) (numer)  
  882 040 320    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@sohodevelopment.pl www.sohodevelopment.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5261029318 010964606  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 
 Przychody ze sprzedaży7911182 
 Koszt własny sprzedaży     
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7911182 
 Koszty sprzedaży     
 Koszty ogólnego zarządu-377-659-86-141 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-298-648-68-138 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-220-560-50-119 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem31-4447-95 
 Zysk (strata) netto za okres31-4487-96 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej469-562107-120 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-952-2 167-217-462 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1-28 -6 
 Aktywa trwałe141 32  
 Aktywa obrotowe13 46315 5753 0963 321 
 Kapitał własny Emitenta12 92013 7782 9712 938 
 Zobowiązania długoterminowe1419322 
 Zobowiązania krótkoterminowe5431 788125381 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,600,640,140,14 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,00-0,020,000,00 
 Liczba akcji na dzień bilansowy21 539 89721 539 89721 539 89721 539 897 
 Średnia ważona liczba akcji21 539 89721 539 89721 539 89721 539 897 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Warto&#347;&#263; ksi&#281;gow&#261; na jedn&#261; akcj&#281; obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta, pomniejszonej o akcje w&#322;asne Emitenta. Tak obliczona liczba akcji wynosi&#322;a 21.539.897 na dzie&#324; 31.12.2023 r. i na dzie&#324; 31.12.2022 r.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Zysk na jedn&#261; akcj&#281; obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do &#347;redniej wa&#380;onej liczby akcji zwyk&#322;ych w okresie, pomniejszonej o akcje w&#322;asne Emitenta. Tak obliczona &#347;rednia liczba akcji wynosi&#322;a 21.539.897 za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz&#160; za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Na dzie&#324; bilansowy Emitent nie posiada&#322; akcji w&#322;asnych. </font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font size="11.0pt">Poszczeg&#243;lne pozycje zosta&#322;y wyra&#380;one w tysi&#261;cach z&#322;otych, chyba &#380;e stwierdzono inaczej.</font></span> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SAFQ 1Q 2023-2024_SHD SA_.pdfJednostkowe SF SHD SA za 1 kwartał 2023_2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-02-29Anna BurdaPrezes Zarządu  
 2024-02-29Beata MatasekGłówna Księgowa  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty