Trwa ładowanie...

Notowania

SOHODEV: strona spółki
15.06.2020, 23:40

SHD Wynik kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory Sp. z o.o.

Soho Development S.A. (dalej „Emitent”) informuje iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o wyniku kontroli celno-skarbowej prowadzonej wobec Emitenta jako następcy prawnego Soho Factory Sp. z o.o. („Soho Factory”). Zakres kompleksowej kontroli, prowadzonej przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku („Urząd”) w okresie od dn. 18 października 2018 r., dotyczył rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory – spółkę zależną Emitenta.
W wyniku wspomnianej kontroli, Urząd przyjął stanowisko, że w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014 (CIT-8) Soho Factory zawyżyło stratę podatkową, w związku z wykazaniem w ww. deklaracji straty na sprzedaży akcji spółki zależnej, w zakresie której rozpoznało koszty związane z wniesieniem tych aktywów aportem przez Emitenta do Soho Factory w kwietniu 2014 r. Urząd w swoim stanowisku zakwestionował przyjętą metodologię wyceny aportu. Stanowisko Urzędu dotyczy interpretacji wyniku podatkowego na ww. transakcji. Urząd w przedstawionych wynikach kontroli nie odniósł się do żadnych innych zdarzeń objętych zakresem kontroli (poza okolicznościami i skutkami podatkowymi wniesionego aportu). Z uwagi na to, że strata ze ww. tytułu została w części rozliczona z dochodami Soho Factory w latach następnych, kwota główna możliwej zaległości podatkowej wynosiłaby (w razie niekorzystnego wyniku postępowania podatkowego i ew. dalszych postępowań prawnych) ok. 3 mln zł. Kwota ta składa się z należności głównej oraz odsetek za zaległości podatkowe.. W odniesieniu do powyższego, zdaniem doradców podatkowych Emitenta, Urząd nie uwzględnił w całości, nie wziął pod uwagę lub nie dopuścił szeregu wniosków dowodowych Spółki, co miało wpływ na niewłaściwą interpretację stanu faktycznego, a w efekcie – na nieprawidłową ocenę prawną i wynik czynności kontrolnych. Zgodnie z przepisami, kontrolowana Spółka ma 14 dni na dokonanie korekty deklaracji podatkowej za 2014 r. – przy czym zgodnie z rekomendacją doradców nie występują podstawy do jej sporządzenia. Jeżeli Emitent, zgodnie z powyższym stanowiskiem, nie dokona ww. korekty, to w ramach następującego po zakończeniu kontroli postępowania podatkowego będzie mógł przedłożyć stanowisko strony kontrolowanej. W przypadku nieuwzględnienia jego stanowiska, Emitentowi przysługuje następnie odwołanie do Naczelnika Urzędu oraz następnie ew. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, właściwego dla instancji, która wydała postanowienie w postępowaniu podatkowym. O wiążących decyzjach Emitenta w odniesieniu do niesporządzenia wskazanej korekty, jak również o wszczęciu i dalszego toku ewentualnego postępowania podatkowego, w tym stanowisku Emitenta w ramach przedmiotowego postępowania, Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Inne komunikaty