Trwa ładowanie...

Notowania

IFUN4ALL: strona spółki
26.06.2020, 17:17

DDI Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm. (dalej jako: „Ustawa”) – zbycie znacznego pakietu akcji Spółki
Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), informuje o otrzymaniu na podstawie art. 69 Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 66 ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy, Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, że Bloober Team S.A. w dniu 23.06.2020 r. oraz w dniu 24.06.2020 r. dokonała zbycia 2 042 435 akcji Spółki stanowiących 15,58% kapitału zakładowego oraz 2 042 435 głosów, stanowiących 15,58% w ogólnej licznie głosów Walnego Zgromadzenia Spółki i tym samym Bloober Team S.A. zmniejszyła stan posiadanych głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 50%, doszło również do zmiany dotychczas posiadanego udziału wynoszącego 50,56% ogólnej liczby głosów o 15,58% ogólnej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji Bloober Team S.A. posiadała 6 629 600 akcji Spółki stanowiących 50,56% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 6 629 600 głosów, stanowiących 50,56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku dokonania transakcji Bloober Team S.A. posiada finalnie 4 587 165 akcji Spółki stanowiących 34,98% w kapitale zakładowym i uprawniających do 4 587 165 głosów, stanowiących 34,98% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia Bloober Team S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty