Trwa ładowanie...

Notowania

SOHODEV: strona spółki
30.07.2020, 17:17

SHD Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej

Zarząd spółki Soho Development S.A. („Emitent”) informuje o dalszym toku kontroli podatkowej. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2020 o podjęciu decyzji o nieuwzględnieniu wyników kontroli, będącej następstwem kontroli podatkowej prowadzonej przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku („Organ”), który dotyczył rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez spółkę Soho Factory Sp. z o.o. („Soho Factory”), której następcą prawnym jest Emitent.
W wyniku powyższej kontroli, Organ przyjął stanowisko, że w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014 (CIT-8) Soho Factory zawyżyło stratę podatkową, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020. Z uwagi na to, że strata z ww. tytułu została w części rozliczona z dochodami Soho Factory w latach następnych, powyższy wynik kontroli wpływa na prawidłowość obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017. Emitent informuje, że zgodnie z rekomendacją doradców podatkowych utrzymuje stanowisko iż nie ma podstaw do uwzględnienia wyników ww. kontroli podatkowej, a Organ w sposób błędny ocenił materiał dowodowy i dokonał ustaleń faktycznych. Pomimo odmiennego stanowiska, ze względów ostrożnościowych Emitent podjął decyzję o złożeniu korekty deklaracji podatkowej (CIT-8) za lata 2015-2017 w zakresie wynikającym z wyników kontroli za 2014 r. Powyższa decyzja nadal umożliwia podjęcie środków odwoławczych, w tym wystąpienia o nadpłatę podatku dochodowego w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia dotyczącego kontroli obejmującej 2014 r. W wyniku złożenia powyższej korekty Emitent wykazał zaległość podatkową w kwocie głównej w wysokości 2.492.610 zł (bez odsetek). Powyższa korekta została złożona wraz z wnioskiem o odroczenie i rozłożenie zaległości podatkowej na raty oraz zawieszenie terminu naliczenia odsetek. W związku z brakiem złożenia korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli obejmującej 2014 r. kontrola przekształci się w postępowanie podatkowe na podstawie art. 83 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1947 z póź. zmianami). Na dalszym etapie postępowania w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sporu przez drugą instancję Emitent przygotowuje się do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O dalszym toku kontroli podatkowej Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Inne komunikaty