Trwa ładowanie...
bDIfCCzp

Notowania

KREZUS: strona spółki
21.08.2020, 14:40

KZS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Małgorzata Andrychowicz, Edyta Baczyńska, Michał Bastrzyk, Waldemar Ciuk, Bogna Gruba, Andrzej Kalinowski, Michał Karpiński, Mateusz Kaźmierski, Piotr Kosiorek, Mariusz Krupa, Franciszek Krupowicz, Dominik Krzyżanowicz, Mieczysław Majchrzak, Tadeusz Mentel, Piotr Modzelewski, Kazimierz Mysiak, Bartosz Olejarczyk, Artur Paluch, Danuta Paluch, Paweł Pijanowski, Kacper Stefaniak, Rafał Szewczyk, Grażyna Wawrzyniak, Sebastian Wróbel – akcjonariusze spółki pod firmą KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012206 _dalej "Spółka"_, upoważnieni na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: TO.VII Ns-Rej.KRS 9748/19/866, w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych _dalej "KSH", do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – niniejszym zwołujemy na dzień 24 września 2020 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A., dalej "Zgromadzenie".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A odbędzie się w Toruniu w Hotelu Filmar pod adresem: ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania prezesa zarządu KREZUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu w trybie art. 369 par. 4 k.s.h., 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej, 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu KREZUS Spółki Akcyjnej w artykule 23 punkt 3, 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 par. 1 kodeksu spółek handlowych do reprezentowania KREZUS Spółki Akcyjnej we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREZUS Spółki Akcyjnej, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez KREZUS Spółkę Akcyjną kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 12. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze zwołujący niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. przekazują jako załączniki do niniejszego raportu: 1) Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 17 grudnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt: TO.VII Ns-Rej.KRS 9748/19/866, 2) treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia, 3) Formularz pełnomocnictwa, 4) Informację o liczbie akcji i głosów na dzień 21.08.2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDIfCCzX