Trwa ładowanie...
bEskcxtx

Notowania

MIR Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku UCHWAŁA NR 1 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 2 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje: a) ____________________ b) ____________________ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 3 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2020, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku, e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020, f) dalszego istnienia Spółki, g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019-2020, h) obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, i) emisji obligacji, j) emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki 10. Wolne wnioski, 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 4 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 5 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.313.787,87 złotych; 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 4.637.863,19 złotych; 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.452.863,19 złotych; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153.754,11 złotych; 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 6 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁA NR 8 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 9 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 15 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 16 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 17 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2020 w kwocie 4.637.863,19 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego w kwocie 145.000,00 złotych, a w pozostałej kwocie 4.492.863,19 złotych z przyszłych zysków Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 18 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1. Działając na podstawie art. 397 w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019-2020 Działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące lata 2019-2020, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 20 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki Działając na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje: §1 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 43.800.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) złotych do kwoty 40.150.000,00 (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.650.000,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,10 złotych (dziesięć groszy), to jest z kwoty 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda do kwoty 1,10 złotych (jeden złoty dziesięć groszy) każda. 3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.650.000,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych. 4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 3.650.000,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy), przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych. 5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. §2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458§ 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych. §3 Zmiana Statutu Spółki W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „§6 1. Kapitał zakładowy wynosi 40.150.000,00 (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W; h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T; i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2; k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4. m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1. o) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii P; p) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y. §4 Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. §5 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki: ,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki ponowne doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w proponowanym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności Spółki, a także niedawnego przeniesienia kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, stwarza ryzyko, że w przypadku odnotowania kolejnej straty, Spółka ponownie będzie spełniać kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej. Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń, które mogą zostać wprowadzone w kolejnych miesiącach, a które mogą wpłynąć pośrednio na sytuację finansową Spółki, która uzależniona jest od sytuacji finansowej poszczególnych konsumentów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki w stopniu gwarantującym jej możliwość stałego ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,20 złotych (jeden złoty dwadzieścia groszy) do 1,10 złotych (jeden złoty dziesięć groszy). Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w kwocie 3.650.000,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka utrzyma możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw”. UCHWAŁA NR 21 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji Działając na podstawie art. 17 i 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia, co następuje: § 1 Emisja Obligacji 1. Spółka w okresie do dnia 30 czerwca 2022 roku wyemituje obligacje serii … o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych („Obligacje”). Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji. 3. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd Spółki. 4. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji będzie wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 5. Ostateczna liczba emitowanych Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji. 6. Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. 7. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną oraz zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Obligacje nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu. 8. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208). Oferta zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, w liczbie nie większej niż 149. Zarząd Spółki może podjąć decyzję, iż Obligacje będą proponowane do objęcia inny sposób, w tym poprzez dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu. 9. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania zapisu Obligacji w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji Obligacji lub dzień zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji, w zależności który z tych dni przypadnie wcześniej (,,Dzień Emisji”). 10. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 11. Obligacje będą oprocentowane, oprocentowanie Obligacji będzie stałe i będzie wyniosło nie więcej niż 4,5 % w skali roku. Wysokość oprocentowania, z zastrzeżeniem górnej granicy wskazanej w zdaniu poprzedzającym oraz okresy kapitalizacji odsetek zostaną określone każdorazowo przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. 12. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi w warunkach emisji. 13. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona. 14. Obligacje będą podlegać wykupowi w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od dnia emisji Obligacji („Dzień Wykupu”), przy czym dokładny Dzień Wykupu zostanie wskazany przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. 15. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed terminem wykupu Obligacji, na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji. 16. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do żądania w Dniu Wykupu zapłaty wartości nominalnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą wymagalnych na Dzień Wykupu odsetek. § 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki 1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: a. określenia każdorazowo w uchwale (uchwałach) emisyjnych pozostałych kwestii związanych z emisją Obligacji, w szczególności dookreślenia pozostałych warunków emisji Obligacji m.in: i. liczby emitowanych Obligacji, ii. progu (progów) emisji, iii. celu (celów) emisji, przy czym środki pozyskane z emisji mogą być przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia Spółki wynikającego z zapadających odpowiednio 23 października 2021 roku i 20 grudnia 2021 roku obligacji serii S1 zamiennych na akcje spółki serii P i obligacji serii S2 zamiennych na akcje spółki serii P, o łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 złotych oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań pozostających w związku z kontraktami, iv. terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, v. sposobu proponowania nabycia Obligacji, vi. terminu wykupu Obligacji, vii. oprocentowania i zasad realizacji świadczeń z Obligacji, z uwzględnieniem regulacji KDPW, viii. ewentualnego zabezpieczenia Obligacji, ix. dokonania przydziału Obligacji, b. dookreślenia treści dokumentów ofertowych, w tym propozycji nabycia, wyboru i wskazania inwestorów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji, c. dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z emisją Obligacji, w tym, zawarcia umowy z agentem emisji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, za pośrednictwem agenta emisji lub innego uprawnionego podmiotu, d. dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych, 2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia. 3. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 4. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji. § 3 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 22 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Członków Zarządu Spółki i zapoznawszy się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki w tej sprawie – niniejszym wyraża zgodę na wdrożenie przez Spółkę programu motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”), w ramach którego osoby uprawnione wchodzące w skład Zarządu Spółki uzyskają, na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, możliwość objęcia akcji Spółki wedle poniższych zasad, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 ksh - postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: § 1 Cel Programu Motywacyjnego w Spółce Miraculum S.A. 1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Miraculum S.A. Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki. 2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla zakończenia procesu restrukturyzacyjnego oraz wzrostu wyników finansowych, wartości Spółki i ceny akcji, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką. 3. Uprawnionymi (dalej: „Osobami Uprawnionymi”) do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są Członkowie Zarządu Spółki: Pan Marek Kamola oraz Pan Sławomir Ziemski. Uprawnienie powyższe jest niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki. § 2 Realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce Miraculum S.A. 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 2. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów, określonych w § 3 niniejszej Uchwały. 3. Uchwala się emisję 2.000.000 (dwóch milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii … („Warranty Subskrypcyjne”) wymiennych na akcje Spółki nowej emisji serii …. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych będzie dokonana przez Spółkę bezpośrednio po podjęciu niniejszej Uchwały i wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale. 4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii … wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 6 Uchwały poniżej, po spełnieniu wymagań określonych w § 3 niniejszej Uchwały. 5. Warranty są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania. 6. Warranty Subskrypcyjne są emitowane jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa w ust. 7 poniżej. 7. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zbyciu na inne osoby z wyjątkiem dziedziczenia na podstawie testamentu lub ustawy. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji – pod rygorem złożenia go do depozytu sądowego i ryzykiem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa objęcia akcji wyłącznie po stronie tych spadkobierców. 8. Warranty Subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie. 9. Osoby Uprawnione otrzymają Warranty Subskrypcyjne - na warunkach określonych w niniejszej Uchwale - które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii … po cenie emisyjnej równej 1,50 (jeden zloty 50/100) złoty za każdą akcję. 10. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następować transzami, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Uchwały. 11. Warranty Subskrypcyjne wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii …. 12. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii … w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 niniejszej Uchwały, wygasają̨ z upływem tego terminu. 13. Uprawnienia do Warrantów Subskrypcyjnych wygasają z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. 14. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki po osiągnieciu kursu notowań akcji uprawniającego zgodnie z treścią § 3 niniejszej Uchwały do objęcia akcji serii… Osoby uprawnione mają prawo do wykonania prawa do objęcia akcji w terminie określonym w § 6 ust. 5 niniejszej Uchwały. §3 Kryteria realizacji Programu Motywacyjnego Ustala się następujące podstawowe kryteria realizacji Programu Motywacyjnego: 1. W przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekraczającego 3,00 (trzy złote) złote za jedną akcje, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji Spółki serii … każda Osoba Uprawniona, 2. W przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekraczającego 4,50 (cztery złote 50/100) złote za jedną akcje, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do ponownego objęcia do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji Spółki serii … każda Osoba Uprawniona, 3. Kurs notowań akcji ustalony zostanie każdorazowo w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień weryfikacji realizacji celu, o którym mowa powyżej, który ustala się na każdy dzień sesyjny każdego z lat objętych Programem Motywacyjnym tj. lat. 2021, 2022, 2023. § 4 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, ustalającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym: sposób postępowania w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania albo zakończenia współpracy Osoby Uprawnionej ze Spółką. Rada Nadzorcza zatwierdzi szczegółowe warunki emisji akcji serii ... uchwalone przez Zarząd Spółki. § 5 Oferta 1. Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej uchwale w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszej Uchwały. 2. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 3. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 4. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółkę zależną lub sprzedaży części akcji spółki zależnej, warunki przedstawione w niniejszej uchwale zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki. § 6 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych. 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii … o wartości nominalnej 1,10 (jeden złoty 10/100) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.000.000 akcji. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii … posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii … . 4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji w terminie i na warunkach określonych w uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. 5. Wykonanie praw do objęcia akcji przez uprawnionych posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż w terminie 1 (jednego) roku od osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A o których mowa § 3 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały. 6. Akcje Serii … będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: a) Akcje Serii … wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) Akcje Serii … wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 7. W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii … będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii … takiej liczby akcji serii … (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii … po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych serii … wyniknie możliwość objęcia części akcji serii …, liczba akcji serii …, do objęcia, których będzie uprawniony posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii … zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. § 7 Wyłączenie prawa poboru 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii …, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii … w całości. 2. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego poniżej. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii … posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii … . Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawowym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki, osiągniecie celu rynkowego w postaci zmiany kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i doprowadzenie do wzrostu wartości akcji Spółki, powodzenie trwającego programu restrukturyzacyjnego, dalszy rozwój Spółki i umocnienie pozycji rynkowej. Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii … oraz akcji serii … leży zatem w jak najlepszym interesie Spółki i tym samym w ocenie Zarządu Spółki nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii … nieodpłatnie oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej jednej akcji serii … na poziomie 1,50 złotych za jedną akcję. Aktualnie cena rynkowa akcji Spółki nie jest wyższa niż proponowana cena emisyjna, co stanowi dodatkowy czynnik motywujący dla Osób Uprawnionych uczestniczących w Programie Motywacyjnym dla osiągnięcia takich wyników, które pozwolą na zwiększenie wartości rynkowej akcji. § 8 Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii … W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii …. § 9 Dopuszczenie akcji serii … do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz dematerializacja akcji 1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wszystkich akcji serii … oraz upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii … oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do: a. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, w celu rejestracji warrantów serii.. oraz akcji serii … i praw do akcji serii … w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją warrantów serii … oraz akcji spółki serii… b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii .. i praw do akcji serii … do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c. złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii … do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. d. ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału akcji serii …, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa, e. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne. § 10 Zmiana Statutu Spółki W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w sposób następujący: 1) zmienia się dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 40.150.000,00 (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 42.350.000,00 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W; h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T; i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2; k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4. m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1, o) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P; p) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, q) nie więcej niż 2.000.000,00 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii … 2) zmienia się dotychczasowy §8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie § 8a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.790.000,00 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji: a) przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku, b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku c) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. 3. Prawo do objęcia akcji: a) emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, b) emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku, c) emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii warrantów w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. 4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: a) w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą̨ w jednej serii oznaczonej literą P, b) w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą̨ w jednej serii oznaczonej literą Y, c) w zakresie określonym w ust. 2 lit. c) emitowane będą̨ w jednej serii oznaczonej literą … § 11 Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. § 12 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejestrowy rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki objętego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh), przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki

Inne komunikaty

bEskcxuf