Trwa ładowanie...
bEqwCLUB

Notowania

MIR Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii S1 na akcje serii P

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Nr 89 z dnia 28 października 2019 roku, informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Marka Kamoli, będącego Członkiem Zarządu Spółki ("Obligatariusz") posiadającego 1.000.000 (jeden milion) obligacji serii S1 zamiennych na akcje serii P o wartości 3.000.000,00 (trzech milionów) złotych, oświadczenie o zamianie wszystkich posiadanych przez niego tj. 1.000.000 (jednego miliona) obligacji serii S1 na akcje serii P Spółki.
W wyniku realizacji praw z 1.000.000 (jednego miliona) obligacji serii S1 Obligatariusz obejmuje 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki serii P, po cenie zamiany równej 3,00 złote za każdą akcję. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 1/10/2019 Zarządu Spółki z dnia 22 października 2019 roku cena emisyjna obligacji serii S1 została ustalona na poziomie 3,00 złote oraz zgodnie z przyjętą uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku, o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, cena emisyjna Akcji serii P została ustalona w wysokości 3,00 złote. Mając na uwadze powyższe parytet wymiany obligacji serii S1 na Akcje serii P wyniósł 1:1. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji Spółki serii P na rachunku Obligatariusza. Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii P. Akcje serii P zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty

bEqwCLVj