Trwa ładowanie...
bEriHzpN

Notowania

INPRO: strona spółki
22.07.2021, 14:33

INP Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji.

Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 22.07.2021 r. podpisana została z Michael / Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”) umowa o organizację emisji obligacji na okaziciela do kwoty 35.000.000 zł z terminem zapadalności 48 miesięcy. Obligacje będą zabezpieczone - hipoteką umowną na nieruchomości lokalowej stanowiącej hotel „Dom Zdrojowy” zlokalizowanej w budynku Domu Zdrojowego w Jastarni. Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Jednocześnie podpisana została z tym samym podmiotem umowa o pełnienie funkcji agenta technicznego. Na podstawie powyższych umów Firma Inwestycyjna zobowiązana jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia emitowanych obligacji, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania Spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z zarejestrowanemu obligacji. Umowy, które zostały zawarte pomiędzy Spółką i Firmą Inwestycyjną posiadają zapisy standardowe i są umowami typowymi zawieranymi w tego typu transakcjach. Zarząd INPRO S.A. wskazuje, że szczegółowe parametry emisji obligacji Spółki zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje. O dalszym przebiegu działań w ramach emisji obligacji Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty

bEriHzqv