Trwa ładowanie...
bEJKxSrp
Notowania
INVISTA: strona spółki
29.08.2021, 21:11

INV Zmiana stanu posiadania akcji własnych

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej […] [Ustawa] Zarząd Invista S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż po zawarciu w dniu 28 sierpnia 2021 r. dwóch transakcji zbycia poza rynkiem regulowanym odpowiednio 700.000 sztuk i 221.629 sztuk akcji własnych, łączna liczba głosów wynikających z akcji własnych nabytych przez Spółkę uległa zmniejszeniu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem ww. transakcji Emitent posiadał 921.629 akcji własnych, stanowiących 6,37,36% kapitału zakładowego Spółki, z których wynikało 921.629 głosów, co stanowiło 6,37% ogólnej liczby głosów w Invista S.A. Po rozliczeniu ww. transakcji Emitent nie będszie posiadać żadnej akcji własnej. Płatność za zbyte akcje własne nastąpi do dnia 30 stycznia 2022 r. Nie występują podmioty zależne od Emitenta, które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.

Inne komunikaty

bEJKxSrX