Trwa ładowanie...
bESpQGmt
Notowania
IMPERA: strona spółki
13.10.2021, 19:52

IMP zawarcie ugody z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o.

Zarząd Spółki pod firmą Imperio ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Imperio”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 19 marca 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2021 r. zawarł z podmiotami, które udzieliły poręczenia za dług Invento Sp. z o.o. wynikający z umowy pożyczki z dnia 27.09.2017 r. udzielonej Invento Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł (dalej Poręczenie) tj. z Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze (dalej Jalexus) oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze (dalej Fxcube) (łącznie zwani Poręczycielami), ugodę w celu polubownego zakończenia istniejących pomiędzy Emitentem a Poręczycielami sporów i postępowań w tym postępowania sądowego dotyczącego wydanego przeciwko Poręczycielom w dniu 8.10.2020 r. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz zabezpieczającego oraz zapewnienia uniknięcia ich dalszego powstania w przyszłości.
Zgodnie z zawartą ugodą z zastrzeżeniem warunków zawieszających, o których mowa poniżej (i) Poręczyciele w celu zwolnienia się w całości z ich zobowiązania z tytułu Poręczenia przenoszą na Emitenta prawo własności 200.000 akcji spółki ESKY.PL S.A. na których ustanowione są zastawy rejestrowe na rzecz Emitenta, Emitent akcje te nabywa zwalniając Poręczycieli z zobowiązania wnikającego z Poręczenia (ii) Emitent przelewa na rzecz Poręczycieli wierzytelność przysługującą mu wobec Invento Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki udzielonej w dniu 18.07.2014 r. w kwocie 1.253.387,67 PLN wraz z należnymi odsetkami, co do której został przez Emitenta dokonany odpis aktualizacyjny do 100 % wartości. Warunkami zawieszającymi dokonania się wskazanych czynności jest wystąpienie w terminie do dnia 13.10.2023 r. następujących zdarzeń: uchylenia zabezpieczeń dokonanych na akcjach ESKY.PL S.A będących przedmiotem zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz Emitenta, uzyskanie zgody spółki ESKY.PL S.A. na nabycie przez Emitenta akcji ESKY.PL S.A. stanowiących przedmiot zastawów rejestrowych oraz wykreślenie prawa pierwokupu ze statutu spółki ESKY.PL S.A., zrzeczenie się lub nieskorzystanie przez podmiot uprawniony z prawa pierwokupu co do akcji ESKY.PL S.A. Jeżeli w tym terminie wskazane zdarzenia nie wystąpią ugoda wygasa. Stosownie do postanowień ugody Poręczyciele zobowiązali się także złożyć oświadczenia w formie aktów notarialnych w których to każdy dobrowolnie poda się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 3.500.000 zł, łącznie do kwoty 7.000.000 zł i doręczyć te akty Emitentowi w terminie 10 dni od podpisania ugody pod rygorem możliwości odstąpienia przez Emitenta od ugody. Emitent zaś zgodnie z ugodą ma doprowadzić do zakończenia wszystkich postępowań tj. postępowania sądowego i zabezpieczającego prowadzonego przeciwko Poręczycielom w szczególności do uchylenia zajęć akcji ESKY.PL S.A. dokonanych w toku postępowania zabezpieczającego w tym celu Emitent m.in. cofnie pozew złożony przeciwko Poręczycielom w postępowaniu nakazowym. Jednocześnie w ugodzie Strony ustaliły, że w okresie przejściowym tj. od dnia zawarcia ugody do dnia spełnienia się warunków zawieszających m.in.: (i) wszelkie wypłacone i pobrane pożytki akcji zastawionych na rzecz Emitenta będą zatrzymywane przez Poręczycieli a w przypadku spełnienia warunków zawieszających, zostaną w określonym terminie przekazane Emitentowi;(ii) Emitent nie podejmie jakichkolwiek czynności lub działań dotyczących lub ukierunkowanych na zwolnienie, umorzenie, zmianę, zawieszenie lub ograniczenie odpowiedzialności dłużnika Invento Sp. z o.o. z tytułu jego zobowiązań wynikających z zawartych z Emitentem umów pożyczek (iii) Emitent nie podejmie jakichkolwiek czynności lub działań procesowych dotyczących zaspokojenia przysługujących mu praw z tytułu udzielonego przez Poręczycieli poręczenia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bESpQGnb