Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S2 na akcje serii P na skutek wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego Nr 115/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego Nr 13/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku oraz Nr 16/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku informuje jak niżej.
W dniu dzisiejszym tj. w dniu 24 stycznia 2022 roku Spółka dokonała zgłoszenia do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany 500.000 obligacji serii S2 na akcje Spółki serii P. Przedmiotowe zgłoszenie jest wynikiem wydania 500.000 akcji serii P o wartości nominalnej 1,10 zł każda (Akcje) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje wyemitowane zostały na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku (rep A nr 28631/2019) w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także § 8a Statutu Spółki. W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcji, objętych przez akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. z dniem 29 grudnia 2021 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 550.000,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku dokonania zamiany 500.000 obligacji serii S2 na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.800.000,00 złotych i dzieli się na 38.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,10 złotych każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 38.000.000 głosów. Udział Akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,32 %, jak również udział Akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 1,32 %. Na dzień niniejszego raportu wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje, które nie zostały zamienione na akcje (tj. z wyłączeniem 1.000.000 sztuk obligacji serii S1 oraz 500.000 sztuk obligacji serii S2) zostały wykupione przez emitenta. Wobec powyższego nie jest możliwe dalsze podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty