Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
26.05.2022, 17:17

AFH Przejęcie spółki For-Net S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotyczącego zawarcia Umowy Inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie informuję, o spełnieniu kolejnych warunków Umowy Inwestycyjnej t.j. odbyciu się w dniu 25 maja 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Collections S.A. (dalej: „Spółka”) gdzie podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.107.029 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz dematerializacji akcji Spółki serii J.
Powyższą emisję objęli wszyscy dotychczasowi akcjonariusze spółki For-Net S.A. wnosząc w zamian wkład niepieniężny, łącznie w postaci 100% akcji spółki For-Net S.A. o wartości ponad 11 mln PLN. Własność akcji spółki For-Net S.A. przechodzi na spółkę Aforti Collections S.A. z chwilą wpisania Spółki jako uprawnionego z akcji do rejestru akcjonariuszy. For-Net S.A posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej. Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty